ไทยติดอันดับ 6 ของโลก ประเทศสร้างขยะ กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ [11 ก.ย. 61]