ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว [27 ส.ค. 61]