พ.ร.บ.คู่ชีวิต ความหวังของคนหลากหลายเพศ ที่จะได้การรับรองจากกฎหมาย [22 พ.ค. 61]