About us

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ให้บริการติดตามข้อมูลและข่าวสาร (News & Information monitoring) ซึ่งเป็นบริการในกลุ่มงานเดียวกันกับการสำรวจความคิดเห็นและวัดผลความพึงพอใจ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันแต่เพียงว่างานสำรวจความพึงพอใจมักจะนิยมทำกันเป็นงานรายปี แต่งานติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นงานรายวัน และเป็นงานรายวันที่บริการได้มากไปกว่า News clipping ด้วยเป็นเพราะเป็นการรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ฯลฯ ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการรายงานของสื่อมวลชนและพื้นที่สาธารณะทุกประเภท ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Social media การสัมมนา เสวนา การจัดประชุม การชุมนุม และการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบต่างๆ แล้วนำเอา “ประเด็น” ที่รวบรวมได้มาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์และประเมินภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (หรือโครงการ) องค์กร และกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม

WHAT'S ESG

ESG Risk เป็นการวิเคราะห์และประเมินภาพลักษณ์ ที่พัฒนาต่อจากการรายงานข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเป็นเรื่องๆไปตามกรณีแล้วรายงานลูกค้าเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แต่ด้วยลักษณะของการทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งที่เป็นบทความ เอกสารงานวิจัย และขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลมากเพียงพอที่จะใช้ประกอบการประเมินภาพลักษณ์ตามกรอบการวิเคราะห์ต่างๆ ตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มธุรกิจอาหาร ทั้งในระดับกิจการบริษัทโดยรวม ผลิตภัณฑ์ และโครงการ

ESG Risk เป็นบริการที่นำเอาข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆข้างต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นความคิดเห็นหรือเสียงสะท้อนกลับจากพื้นที่สาธารณะมาจัดหมวดหมู่ใหม่ตามกรอบการวิเคราะห์ที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการมีธรรมาภิบาลของกิจการ (Governance) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ESG

Case Study

Environmental

ESG Report

Company
YEAR MONTH QUARTER TITLE
2019 March ESG Risk Weekly Report - Listed Company (March 27-31, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Company (April 1-7, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Company (April 8-14, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Company (April 15-21, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Company (April 22-28, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Company (April 29-30, May 1-3, 2019)
2019 1 ESG Risk - Listed Company Q1.2019
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Company (May 6-12, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Company (May 13-19, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Company (May 20-26, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Company (May 27-31, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Company (June 1-9, 2019)
2019 ESG Risk & Sustainability
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Company (June 10-16, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Company (June 17-23, 2019)
2019 2 ESG Risk - Listed Company Q2.2019
2019 July ESG Risk Weekly Report - Listed Company (July 1-7, 2019)
Government
YEAR MONTH QUARTER TITLE
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Government (April 1-7, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Government (April 8-14, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Government (April 15-21, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - Listed Government (April 22-28, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Government (April 29-30, May 1-3, 2019)
2019 1 ESG Risk - Listed Government Q1.2019
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Government (May 6-12, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Government (May 13-19, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Government (May 20-26, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - Listed Government (May 27-31, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Government (June 1-9, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Government (June 10-16, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Listed Government (June 17-23, 2019)
2019 2 ESG Risk - Listed Goverment Q2.2019
2019 July ESG Risk Weekly Report - Listed Government (July 1-7, 2019)
State-owned Enterprise
YEAR MONTH QUARTER TITLE
2019 April ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (April 15-21, 2019)
2019 April ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (April 22-28, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (April 29-30, May 1-3, 2019)
2019 1 ESG Risk - State-owned Enterprise Q1.2019
2019 May ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (May 6-12, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (May 13-19, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (May 20-26, 2019)
2019 May ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (May 27-31, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (June 1-9, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (June 10-16, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (June 17-23, 2019)
2019 2 ESG Risk - State-owned Enterprise Q2.2019
2019 July ESG Risk Weekly Report - State-owned Enterprise (July 1-7, 2019)
Self-Governance Organization
YEAR MONTH QUARTER TITLE
2019 1 ESG Risk - Self-Governance Organization Q1.2019
2019 June ESG Risk Weekly Report – Self-Governance Organization (June 1-9, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report - Self-Governance Organization (June 10-16, 2019)
2019 June ESG Risk Weekly Report – Self-Governance Organization (June 17-23, 2019)
2019 2 ESG Risk - Self- Government Organization Q2.2019

Pages

ESG Report Case

SCOPE OF SERVICE

ESG Monthly Report
เป็นรายงานการประเมินภาพลักษณ์กลุ่มธุรกิจต่างๆ ตามหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะที่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลที่สื่อสารในพื้นที่สาธารณะในรอบเดือนนั้นๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เรื่องอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ “ความเสี่ยง” ของภาพลักษณ์ต่อกลุ่มธุรกิจอย่างไรในอนาคตทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เป็นบริการฟรี สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายและยอมรับในเงื่อนไขการนำเอาข้อมูลไปใช้งานของ ESG Risk

Factsheet
เป็นเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกรายองค์กร ผลิตภัณฑ์ และโครงการที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของ ESG โดยจะสรุปเป็นการประมวลเรื่องไว้ และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และคาดการณ์แนวโน้มที่จะนำไปสู่ “ความเสี่ยง” ของภาพลักษณ์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และโครงการนั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา (เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทีมงานจะทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง) และจำหน่ายเฉพาะสมาชิก (เป็นรายชิ้น/ครั้ง หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ไตรมาส หรือปี)

Information Support & Research
เป็นงานรวบรวมข้อมูลแบบวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG ตามที่ลูกค้าสนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเห็นว่าเรื่องนั้นๆ จะนำไปสู่ “ความเสี่ยง” ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และโครงการของตนเอง เช่น การประมวลเรื่อง CSR ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสนใจต่อเรื่อง Social เช่น Social Enterprise หรือ Brand Protest & Solutions

เป็นบริการเฉพาะสมาชิกเครือข่าย ESG ที่ตกลงกรอบงานและราคา (พิเศษ) เป็นกรณีๆไป

Our Team

MS. Pimchada Dhanakuldamrong

ESG Risk Analyst
E: pimchada@imageplus.co.th
M: +668 1623 3544
T: +66 2541 4591-2

MS. Laya Pattaravatin

ESG Risk Analyst
E: laya@imageplus.co.th
M: +669 2280 8123
T: +66 2541 4591-2

MR. Krit Pongpirodom

ESG Risk Analyst
E: krit.p@imageplus.co.th
M: +668 7403 4769
T: +66 2541 4591-2

MR. Preecha Nalikul

ESG Risk Analyst
E: preecha@imageplus.co.th
M: +668 1459 1650
T: +66 2541 4591-2

MS. Thassanee Khadsueb

ESG Risk Analyst
E: thassanee@imageplus.co.th
M: +668 6659 8097
T: +66 2541 4591-2

Contact us

ABOUT

ESG Risk เป็นงานแขนงหนึ่งของ
บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A สาขา PO
เลขทะเบียนที่ปรึกษา 2631
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ADDRESS

ESG Risk (บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด)
อาคารเลขที่ 472 ชั้น6 ซอยรัชดาภิเษก 28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66-2541-4591-2
อีเมล: info@imageplus.co.th

MAP

Strategic Partners